Home Economy “European Lithium Ltd On Hiatus – ASX: EUR Trading on Pause